Бъдеще време

Накратко: с глаголната форма за бъдеще време се означава действие, което предстои да се случи във време след момента на говорене.

Разгледай следните случаи

Бъдеще време

Надвечер отново започнах да мисля къде и как да се наглася да нощувам. От няколко дни вече живеех на острова. Захвърлен съм на един тъжен, необитаем остров и нямам никаква надежда за спасение.

Ще остана дълго далеч от света на хората.

Бъдеще време основно изразява действия, които се очаква да се случат в бъдещ момент спрямо момента на говорене.

Образуване

Формите за бъдеще време в българския език нямат особени окончания. Бъдеще време се образува чрез частицата ще, като след нея се добавя съответният глагол, спрегнат в сегашно време. По произход ще е форма за 3 л. ед. ч. на глагола ща"искам": аз ща; ти щеш; той, тя, то ще; ние щем; вие щете; те щат.

Бъдеще време има две отрицателни форми:

  • С частицата не, добавена пред положителната форма, например не ще ида, не ще иде и т.н. В този случай частицата ще се произнася с ударение.
  • С няма да + глагола, спрегнат в сегашно време: няма да ида, няма да иде и т.н.

Отрицателните форми с няма да се използват много по-често от формите с не ще.

Ако не ми хареса живота на моряка, ще се върна у дома и няма вече да заминавам никъде.

Случаи на употреба

Бъдеще време основно изразява действия, които се очаква да се случат в бъдещ момент спрямо момента на говорене.

И тогава ще настъпят нови икономически отношения.

Хайде, опитайте се да хвърлите поглед върху историята на човечеството; е, какво ще видите?

Ще ви попитам сега: та какво може да се очаква от човека като същество, надарено с такива странни качества?

Откъде знаете, че такова поправяне наистина ще донесе изгода на човека?

Ако имате нещо против престоя ни тук, ще отлетим с ракетите на „Хелиос“, ще преминем на околоземна орбита и ще се преструваме, че никога не сме били тук.

Бъдеще време се използва за изразяване на повтарящи се действия в настоящето или миналото.

Работниците, като си свършат работата, поне ще вземат пари, ще се отбият в кръчмата, после ще се намерят в участъка – и ето ти занимания за цялата седмица.

С повелително значение

Ще седнеш на масата и ще си изядеш обяда!

Спрежение на глагола в българския език

Образци за спрягане на глаголи от първо спрежение

ще чета
ще четеш
ще чете
ще четем
ще четете
ще четат

ще къпя
ще къпеш
ще къпе
ще къпем
ще къпете
ще къпят

ще зная
ще знаеш
ще знае
ще знаем
ще знаете
ще знаят

Второ спрежение

Образци за спрягане на глаголи от второ спрежение

ще ходя
ще ходиш
ще ходи
ще ходим
ще ходите
ще ходят

ще мълча
ще мълчиш
ще мълчи
ще мълчим
ще мълчите
ще мълчат

ще стоя
ще стоиш
ще стои
ще стоим
ще стоите
ще стоят

Трето спрежение

Към трето спрежение се числят глаголите, които при 3. л. ед. ч. в сегашно време завършват на а.

Образци за спрягане на глаголи от трето спрежение

ще гледам
ще гледаш
ще гледа
ще гледаме
ще гледате
ще гледат

ще купувам
ще купуваш
ще купува
ще купуваме
ще купувате
ще купуват

ще стрелям
ще стреляш
ще стреля
ще стреляме
ще стреляте
ще стрелят