Научи Упражнения

Синтактичен разбор

В езикознанието синтаксисът (от старогръцки: σύνταξις, σύν syn, „заедно, с“, и τάξις táxis, „ред“ – строеж, подредба) е съвкупността от правила, същности и способи, които управляват строежа на свързаната реч, начинът, по който думите се свързват, а също законите и правилата за построяване на изречения и словосъчетания. А разбор означава: вникване в същността на нещо, разделяне на нещо сложно на прости съставки, за да се опознае, прецени.

С други думи, понятието синтактичен разбор може да се нарече разбор на строежа на РЕЧта/изРЕЧението/ – правилата, същностите и начините, по които думите се свързват в изречения и словосъчетания.

Разборът се извършва в няколко стъпки, като целта е да определим и подчертаем/отбележим/ всички части на изречението.

  • Започваме с внимателното прочитане и разбиране на изречението,
  • следва определянето на главните части
  • и след това на втростепенните.

Да си припомним коя част как се отбелязва:

  • Подлог
  • Сказуемо
  • Определение
  • Приложение
  • Допълнение
  • Обстоятелствено пояснение
  • Сказуемно определение

В първа част разглждаме само разбор с откриване и отбелязване на главните части – подлог и сказуемо.

Подлог

Подлогът се открива с въпроси от вида: „Кой?“ или „Какво?“ прави/върши нещо си? Прието е да се подчертава с права черта.

Нека разгледаме следното изречение:

Слънцето залезе зад хълма.

„Кой“ или „Какво“ залезе? Слънцето. Отбелязваме слънцето като подлог.

Нека направим малко упражнения. В изреченията по-долу посочете коя дума изпълнява службата на подлог.

И още едно…

Сказуемо

Сказуемото е главна зависима част на изречението. Означава действие или състояние. Обикновено се изразява чрез глагол. Открива се с въпросите: „Какво прави?“ и „Какво върши?“. Прието е да се подчертава с две хоризонтални черти.

Упражнения

Направи пълен синтактичен разбор в раздел „Упражнения. Първа част„.

Синтактичен разбор