Представки

Представката е част на думата, която винаги стои пред корена. С нейна помощ се образуват нови думи. Пишем я заедно с корена. Най-често използваните представки са: из-, без-, от-, пред-, над-, зад-, пре-, в- и други.

Представките пред-, зад-, над- и т.н. винаги се пишат с "д", а представките без-, из-, раз- винаги се пишат със "з".

Упражни наученото в следваща…

Игра с представки