Игри

Лични местоимения – аз, ти, той, тя, то, ние, вие и те

Какво е лично местоимение?

Назовава участниците в общуването (аз, ти, ние, вие), лицата или предметите, за които се говори (той, тя, то, те).

Рада е учителка – Тя е учителка

Чукът е на масата – Той е на масата

Аз, ти, той, тя, то, ние/ний, вие/вий и те заместват подлога в изречението. Прочети още за местоименията.

Попълни с правилните лични местоимения

На места са изпуснати местоименията. Подбери подходящи и ги постави на празните места. Направи упражнението и на лист, като препишеш текста и заместиш с някое от посочените местоимения.

Лични местоимения - аз, ти, той, тя, то, ние, вие и те