Означения в печата - font, shrift

shrift (n.)

Old English scrift "confession to priest, followed by penance and absolution," verbal noun from scrifan "to impose penance," from an early Germanic borrowing of Latin scribere "to write" (from PIE root *skribh- "to cut").

The Germanic borrowing produced nouns for "penance, confession" in Old English and Scandinavian (such as Old Norse skrjpt "penance, confession"), but elsewhere in Germanic it means "writing, scripture, alphabet letter;".

The sense drifted early toward simply "absolution received after confession." Short shrift (1590s) originally was the brief time for a condemned criminal to confess before execution in a sentence of punishment without delay; the figurative extension to "little or no consideration" is attested by 1814.

По-долу следва нечовешки превод от https://translate.google.bg

отхвърлям (същ.)

Староанглийски scrift „изповед пред свещеник, последвано от покаяние и опрощение“, отглаголно съществително от scrifan „да наложи покаяние“, от ранна германска заемка от латински scribere „да пиша“ (от PIE корен *skribh- „да режа“).

Германската заемка създава съществителни за "покаяние, изповед" в староанглийски и скандинавски (като старонорвежки skrjpt "покаяние, изповед"), но на други места в германски това означава "писане, писание, буква от азбуката;".

Смисълът рано се насочи към просто "опрощение, получено след изповед". Short shrift (1590-те) първоначално е краткото време за осъден престъпник да признае преди екзекуция в присъдата за наказание без забавяне; фигуративното разширение до „малко или никакво внимание“ е засвидетелствано от 1814 г.

Източник: https://www.etymonline.com/word/shrift

font (n.2)

"complete set of characters of a particular face and size of printing type," 1680s (also fount); earlier "a casting" (1570s); from French fonte "a casting," noun use of fem. past participle of fondre "to melt," from Latin fundere (past participle fusus) "to melt, cast, pour out" (from nasalized form of PIE root *gheu- "to pour"). So called because all the letters in a given set were cast at the same time.

По-долу следва нечовешки превод от https://translate.google.bg

шрифт (същ. 2) (което значи "отливка")

„пълен набор от знаци на определено лице и размер на печатния тип“, 1680 (също фон); по-ранна "отливка" (1570-те); от френски fonte "отливка", съществително използване на фем. минало причастие на fondre "да се стопи," от латински fundere (минало причастие fusus) "да се стопи, излее, излее" (от назализирана форма на PIE корен *gheu- "изливам"). Нарича се така, защото всички букви в даден комплект са били отляти по едно и също време.

Източник: https://www.etymonline.com/word/font