Бъдеще предварително време

Бъдещо действие, което ще бъде завършено преди бъдещия момент, за който се мисли или говори.

Разучи следния случай

Тони е голям почитател на футболната игра и тази вечер играе любимият му отбор. Срещата започва в 19:30 и свършва в 21:15. Ани иска да отиде да види Тони вечерта и желае да узнае в кое време е удобно да намине:

Ани: Става ли да намина към 20:30?

Тони: Не, не идвай тогава. Ще гледам мач.

Ани: О!?! Какво ще кажеш за 21:30?

Тони: Да, така е добре. Мачът ще е свършил до тогава.

Бъдещото действие - футболната среща - ще бъде завършила преди бъдещия момент - 21:00 часа, за който се мисли или говори. Това е бъдеще предварително време.

Форми

Формите на бъдеще предварително време са сложни. Те се образуват от формите за бъдеще време на спомагателния глагол съм (бъда) + минало свършено деятелно причастие на спрегаемия глагол, например:

(да) напиша

ще съм (ще бъда) написал (написала, написало)
ще си (ще бъдеш) написал (написала, написало)
ще е (ще бъде) написал (написала, написало)
ще сме (ще бъдем) написали
ще сте (ще бъдете) написали
ще са (ще бъдат) написали

Отрицателни форми на бъдеще предварително време

Отрицателни форми се образуват с отрицателната частица не или с неизменната третолична форма няма, например:

не ще съм (не ще бъда) написал (написала, написало)
не ще си (не ще бъдеш) написал (написала, написало)
не ще е (не ще бъде) написал (написала, написало)
не ще сме (не ще бъдем) написали
не ще сте (не ще бъдете) написали
не ще са (не ще бъдат) написали

или:

няма да съм (няма да бъда) написал (написала, написало)
няма да си (няма да бъдеш) написал (написала, написало)
няма да е (няма да бъде) написал (написала, написало)
няма да сме (няма да бъдем) написали
няма да сте (няма да бъдете) написали
няма да са (няма да бъдат) написали

Значение и употреба

Формите на бъдеще предварително време означават бъдещо действие, което ще бъде завършено преди бъдещия момент, за който се мисли или говори. Употребява се в главни изречения. Употребата му се обуславя от подчинено обстоятелствено изречение за време или от друга дума, означаваща бъдещия момент, за който говори.

Когато дойдете, ще сме (ще бъдем) привършили работата.
Ако отидете утре; те няма да са се приготвили още за ревизията.

Същите форми се употребяват и за означаване на предполагаеми действия в миналото. Всъщност това значение се опира на същото значение на формите за бъдеще време на глагола съм – ще (да) е.

„– Ами кой ли ще му е казал (вм. кой ли му е казал) на владиката за това нещо? – намесвам се и аз“
„Па като стана и онова почудище… – И него ще са разправиле на владиката, нали, мамо?