Бъдеще предварително време в миналото

Действие, за което се предполага, че е щяло да се осъществи в миналото преди друг минал момент, за който се мисли или говори.

Форми

Формите на бъдеще предварително време в миналото се образуват от бъдеще време в миналото на спомагателния глагол съм (бъда) + минало свършено деятелно причастие на спрегаемия глагол, например:

щях да съм (да бъда) прочел (прочела, прочело)
щеше да си (да бъдеш) прочел (прочела, прочело)
щеше да е (да бъде) прочел (прочела, прочело)
щяхме да сме (да бъдем) прочели
щяхте да сте (да бъдете) прочели
щяха да са (да бъдат) прочели

щях да съм (да бъда) направил (направила, направило)
щеше да си (да бъдеш) направил (направила, направило)
щеше да е (да бъде) направил (направила, направило)
щяхме да сме (да бъдем) направили
щяхте да сте (да бъдете) направили
щяха да са (да бъдат) направили

Отрицателни форми на бъдеще предварително време в миналото

Отрицателните форми се образуват с отрицателната частица не или с минало несвършено време на безличния (третоличен) глагол няма - нямаше, например:

не щях да съм (да бъда) прочел (прочела, прочело)
не щеше да си (да бъдеш) прочел (прочела, прочело)
не щеше да е (да бъде) прочел (прочела, прочело)
не щяхме да сме (да бъдем) прочели
не щяхте да сте (да бъдете) прочели
не щяха да са (да бъдат) прочели

или

нямаше да съм (да бъда) прочел (прочела, прочело)
нямаше да си (да бъдеш) прочел (прочела, прочело)
нямаше да е (да бъде) прочел (прочела, прочело)
нямаше да сме (да бъдем) прочели
нямаше да сте (да бъдете) прочели
нямаше да са (да бъдат) прочели

Значение и употреба

Форма за бъдеще предварително време в миналото означава действие, за което се предполага, че е щяло да се осъществи в миналото преди друг минал момент, за който се мисли или говори. Следователно то може да се определели като предполагаемо минало предварително време, например:

Вчера в 5 часа щяхме да сме привършили работата, ако не беше се повредила машината.

Употребата на това време е крайно ограничена, понеже то може да се замени почти винаги с бъдеще време в миналото. Така например бъдеще предварително време в миналото във взетото изречение:

Вчера в 5 часа щяхме да сме привършили работата, ако не беше се повредила машината.

може да се замени с бъдеще време в миналото, т.е.

Вчера в 5 часа щяхме да привършим работата, ако не беше се повредила машината.

Второто изречение изразява почти същата мисъл, но с по-проста форма на глагола-сказуемо.