Словосъчетания. Свържи съществително с подходящо прилагателно

Признаците на предметите не могат да се мислят отделно от самите предмети. Поради това прилагателните имена сами обикновено не означават отделни понятия, а означават едно понятие заедно със съществителното име, към което се отнасят.

Свържи всяко съществително име с подходящо прилагателно, като поставиш на празното място, това от тях, което липсва. Следи и спазвай рода и числото на думите в словосъчетанието.

Словосъчетанието е съединение най-малко на две самостойни, пълнозначни думи, които образуват смислово и граматическо единство.

Някои прилагателни и съществителни имена си подхождат, за да образуват словосъчетания. Упражнението е полезно, защото помага да се придобият и затвърдят знанията, като отразява идеята за прилагателното като дума, която приляга и описва, допълва и украсява, стеснява и уточнява понятието означено от съществителното.

триъгълник (общо понятие) — правоъгълен триъгълник (видово понятие)

речник — богат речник — тълковен речник — правописен речник